top of page

Samen voor de uitvoering van WDW

kerngroep

25/9

In september 2022 zijn de wijkteam medewerkers van het Wijk en Dorpsgericht Werken getraind in de Nieuwe Route. De wijkteam-leden hebben toen aangegeven dat zij zelf ook over hun eigen samenwerking onderling willen praten en besluiten. Een aantal wijk-teamleden hebben vervolgens een kerngroep gevormd om dit proces goed in te richten. Anke Siegers is gevraagd om dit proces in de praktijk te leiden als onafhankelijk begeleider. Op 20 april 2023 zal de besluitvomingsdag plaatsvinden. Vooraf ontvangen alle deelnemers nog een uitnodiging met de locatie en tijd. 

 

Algemeen

De Nieuwe Route is een proces waarin alle betrokkenen samen besluiten over iets dat er speelt en hen aangaat. Een manier waarop je samen met inwoners en organisaties tot plannen kunt komen rond kwesties die er spelen en ook een manier waarop je samen met buurten en wijken samen tot wijkplannen kunt komen.  Anders dan in de gebruikelijke route is dat er in de Nieuwe Route niet bij de verschillende betrokkenen wordt opgehaald wat zij vinden en er hierna een plan wordt gemaakt door degene die alle informatie heeft verzameld.

In dit proces besluiten alle betrokkenen zelf en samen tijdens een besluitvormingsbijeenkomst over wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Deze video maakt de kanteling naar gezamelijk eigenaarschap, die in deze route zit, nog meer duidelijk. We werken tijdens dit proces met alle betrokkenen. Er zijn vooraf heldere kaders, als het plan daaraan voldoet gaat het door. Iedereen wordt goed voorbereid door een onafhankelijk begeleider. 

 

Verschillende processen die elkaar versterken.

Deze pagina gaat over het tweede proces, over

de uitvoering van het wijk en dorpsgericht

werken in Meppel. De tweede fase. (Zie afbeelding)

Scherm­afbeelding 2023-02-22 om 16.20.42.png

Buttom up

De aanleiding

Elk Nieuwe Route proces start met een kwestie. Dit is een situatie die de betrokkenen willen verbeteren. Dit is datgene dat er aan de hand is waarvan de deelnemers niet willen dat het zo blijft bestaan.

 

In dit proces rond WDW uitvoering is de volgende kwestie door de wijkteams en de kerngroepleden benoemd. 

 

Er is onduidelijkheid over de rollen van de diverse samenwerkingspartners in de uitvoering.

Er is onduidelijkheid over het mandaat van iedereen die aanschuift in de overleggen, wie doet wat en wie mag wat doen vanuit zijn organisatie? Er is onduidelijkheid over wat het wijkteam is, of dit de juiste samenstelling is en hoe het zich verhoudt tot en samenwerkt met het sociaal domein.

 

Dat leidt tot frustratie van de medewerkers, ruis, niet optimale samenwerking, onbegrip en dat het erg persoonsgebonden is of iets wordt opgepakt, of er wordt samengewerkt of niet en hoe het wordt opgepakt.

Er wordt veel naar anderen gewezen voor oplossingen van deze vraagstukken. WDW voelt voor bepaalde medewerkers als te vrijblijvend. Er is nog geen gedragen plan waar iedereen zich aan committeert.

Kaders

 

(Een aantal kaders worden op dit moment nog aangescherpt. Zodra dit is gedaan zullen de definitieve kaders hieronder worden aangepast. ) 

 

Wanneer het plan, dat met alle betrokkenen samen wordt gemaakt, voldoet aan alle kaders, gesteld door de bestuurders van de verschillende betrokken organisaties en de gemeente (de stuurgroep van het Wijk en Dorpsgericht werken) dan zal het worden geaccepteerd.  

Hieronder vindt u een overzicht van de kaders aan het plan.  De kaders staan vast. Uiteraard vragen de kaders wel om een uitgebreide toelichting van de kaderstellende partijen. In het eerste deel van de planbijeenkomst wordt een toelichting door de kaderstellende partijen gegeven. Ook geven zij dan antwoord  op  vragen die hier over zijn gesteld.

Concept:

Kaders vanuit de Gemeente Meppel:

 

  1. Het plan moet passen binnen de visie WDW* 

  2. Het plan is passend binnen de huidige formatie en budgetten van de gemeente. 

  3. Het wijkteam richt zich op leefbaarheid- en  collectieve vraagstukken. Individuele casuïstiek moet elders worden belegd.

 

Kaders vanuit Woonconcept:

 4. Het moet gaan om activiteiten in de directe nabijheid van woongelegenheden of andere onroerende zaken van       de corporatie of voor de huurders daarvan. Waarbij de corporaties geen activiteiten mogen oppakken waarvoor       primair andere organisaties verantwoordelijk zijn.

 5. De afspraken waarbij woonconcept betrokken is moeten passen binnen de woningwet.

 6. Woonconcept mag alleen financiële middelen ter beschikking stellen in de vorm van tegemoetkomingen in de         kosten van activiteiten die door de bewoners van haar woongelegenheden worden georganiseerd;

    a) in het belang van het behoud of de verbetering van die woongelegenheden of de direct daaraan grenzende             omgeving, en

    b) gericht op ontmoeting van bewoners van die woongelegenheden.

Kader vanuit de politie:

 7. De politie committeert zich aan het  periodiek aansluiten bij de wijkteam-overleggen.

Kader vanuit Welzijn MensenWerk:

 8. Het plan moet passen binnen de inzetbaarheidsmatrix.

 9. Het plan moet passen in de gewenste werkwijze en werkindeling.

*de Visie van Wijk en Dorpsgericht werken zal de komende jaren nog meer verdieping krijgen vanuit de programmamanager WDW, van de gemeente Meppel. 

Voorbereidende gesprekken

In januari, februari en maart 2023 vinden de informatieve gesprekken plaats. Hierin worden alle deelnemers gelijkwaardig voorbereid op de  besluitvormingsbijeenkomst en krijgt iedereen uitleg over wat we gaan doen. Deze voorbereiding vindt voor veel deelnemers plaats tijdens een wijkteam-overleg. Aan iedereen wordt gevraagd wie er nog meer deel zouden moeten nemen. Ook wordt gevraagd welke informatie iedereen nodig heeft om goed mee te kunnen besluiten. Deze informatie wordt opgehaald bij de betreffende informanten en door hen met iedereen gedeeld aan de start van de besluitvormingsbijeenkomst op 20 april. Verder wordt iedereen gevraagd wat er nodig is voor hen om goed mee te kunnen besluiten. Ten slotte wordt de deelnemers gevraagd om een e-mailadres waar de uitnodiging voor de besluitvormingsdag en het uiteindelijke plan naartoe gestuurd kan worden. Iedereen die deel wil nemen aan de besluitvormingsbijeenkomst op 20 april wordt vooraf gesproken door de procesbegeleiders.

 

bottom of page