top of page
Besluit mee over Burgum-West_De Warren.png

Samen besluiten over
Burgum-West

Voor het gebied Burgum-West moest een gedragen gebiedsvisie komen volgens De Nieuwe Route. Dat besloot de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel op 20 april 2023.

 

Dit gebied ten westen van Burgum, ingesloten tussen de Wide Ie, Flappefeart, Gaestmabuorren en de Centrale As, was al jaren onderwerp van gesprek. Na een co-creatieproces is in 2022 een rapport gepresenteerd: Burgum-West, beschrijving van de voorkeursrichting op weg naar een gebiedsvisie. 

 

De volgende stap in dit proces is inmiddels gezet: gezamenlijke visievorming met iedereen die zich bij Burgum-West betrokken voelt. Aanmelden voor dit proces is niet meer mogelijk.

Het vervolg van dit proces vindt plaats op 14 juni 2024. Lees hier meer informatie.

Afbeelding gebied_edited_edited.png

Gebiedsvisie 

De gebiedsvisie, op de Plandag van 20 januari 2024 in De Ikker in Burgum door alle aanwezigen opgesteld, is in bijgaand document te lezen. Bekijk ook een foto-impressie van de Plandag. 

Samen komen tot een gebiedsvisie

Samen besluiten over de gebiedsvisie voor de Warren/Burgum West en komen tot een plan waar iedereen achter staat. Een gedragen plan. Dát is de kern van de aanpak van Dit Nieuwe Route proces

 

Hoe gaan we dat doen voor Burgum-West?

In drie stappen. 

  1. Iedereen die wakker ligt van de kwestie of zich betrokken voelt bij dit gebied wordt uitgenodigd om mee te doen. Ook mensen die het er mogelijk niet mee eens zijn. 

  2. Iedereen die mee doet wordt goed voorbereid op de dag waarop gezamenlijk een gedragen gebiedsvisie gemaakt wordt, door neutrale en onpartijdige procesbegeleiders. Van de bakker tot de notaris, iedereen wordt op dezelfde manier voorbereid.

  3. Er wordt een écht gezamenlijke visie gemaakt door iedereen die betrokken is. Niemand kan hier achteraf veranderingen in aanbrengen. De gemeenteraad stelt vooraf de kaders waar de visie aan moet voldoen.

 

Want samen met alle betrokkenen besluiten is komen tot een visie op de Warren/ Burgum-West waar iedereen achterstaat. Zo ontstaat eigenaarschap bij de mensen waar het om gaat. 

 

Wanneer gaat wat gebeuren?

De gemeenteraad heeft de kaders waaraan de gebiedsvisie voor Burgum-West moet voldoen op 21 september 2023 unaniem vastgesteld. Zaterdag 7 oktober was de optrommelbijeenkomst in het Maxima Centrum Burgum. Woensdag 18 oktober is gesproken met de grondeigenaren en deelnemers aan het co-creatieproces. In de weken die volgden vonden de voorbereidende gesprekken plaats met iedereen die wilde meewerken aan deze gedragen gebiedsvisie. Tijdens de gesprekken is uitgelegd hoe De Nieuwe Route werkt en wat er van deelnemers verwacht wordt.

 

Planvormingsdag 20 januari 2024 (heeft inmiddels plaatsgevonden)

Het proces naar de gebiedsvisie voor Burgum-West is op zaterdag 20 januari 2024 afgesloten met de Plandag. Het resultaat was een door alle betrokkenen gedragen gebiedsvisie die past binnen de kaders die de gemeente heeft opgesteld. Nu is het aan de gemeente om deze conceptvisie te toetsen aan die kaders die. Past het erbinnen, dan wordt de gebiedsvisie ongewijzigd vastgesteld.

Wethouder Berber van Zandbergen nam aan het einde van de Plandag het resultaat, een conceptvisie voor het gebied, in ontvangst. Nu is de gemeente weer aan zet om de conceptvisie te toetsen aan de kaders.

Gebiedsvisie

De door alle deelnemers aan de Plandag gemaakt gedragen gebiedsvisie is in bijgaand document te lezen. Hieronder een weergave van de tekst.

 

Gebiedsvisie de Warren/Burgum West (Nederlands) 

Wij zien de toekomst van de Warren/Burgum West als een gebied dat: 

natuurinclusief is met ecologische kwaliteit, actieve verbinding met het water. 

 

Het is gemeenschappelijk zoals herenboeren of st. sociaal & vitaal en agrarisch. 

Een gebied om te genieten van de ruimte, water, duisternis en rust, natuur en boerenleven met passend behoud en versterking van (natuur)omgevingsfactoren, landschapselementen en kwaliteiten van het gebied. 

 

Het is een groene ontmoetingsplaats, met sociale interactie waar zelfontplooiing, educatie, cultuur, en sociale veiligheid centraal staan. 

 

Wij zien het als een harmonieuze mix van sociale, ecologische en recreatieve functies en sportieve activiteiten waarbij verbinding tussen mensen, dieren, natuur en biodiversiteit centraal staan. Toerisme is slechts toegestaan voor zover het bijdraagt aan voorgaande punten. 

 

Er moet ruimte zijn voor multifunctioneel gebruik en de breed gedefinieerde opbrengst moet ten goede komen aan de Mienskip passend binnen de gestelde kaders. 

Aanbeveling 

In de toekomst willen wij minder onzekerheid voor alle gebruikers en betrokkenen rond dit gebied en minder afhankelijkheid van de gemeente. 

Gemaakt op 20 januari 2024 in De Ikker in Burgum 

 

= = = = = = = = = = = = = = 

 

Gebietsfisy de Warren/Burgum West (Frysk)  

Wy sjogge de takomst fan de Warren/Burgum West as in gebiet dat: 

natuer-ynklusyf is mei ekologyske kwaliteit, aktive ferbining mei it wetter. It is mienskiplik, lykas stichting Herenboeren of stichting Sociaal & Vitaal en agrarysk. 

 

In gebiet om te genietsjen fan romte, wetter, tsjusternis en rêst, natuer en boerelibben mei dêrby passend behâld en fuortsterkjen fan (natuer)omjouwingsfaktoaren, lânskipseleminten en kwaliteiten fan it gebiet. 

 

It is in grien moetingsplak, mei sosjale ynteraksje dêr’t selsûntploaiing, edukaasje, kultuer en sosjale feilichheid sintraal by steane. 

 

Wy sjogge it as in harmoanyske miks fan sosjale, ekologyske en rekreative funksjes en sportive aktiviteiten dêr’t ferbining tusken minsken, bisten en bioferskaat sintraal by stiet. Toerisme is allinnich tastien as it ta dy punten bydraacht. 

 

Der moat romte wêze foar multyfunksjoneel gebrûk en de breed definearre opbringst moat passend binnen de stelde kaders ten goede komme oan de Mienskip. 

Oanrikkemedaasje 

Yn de takomst wolle wy minder ûnwissichheid foar alle brûkers fan - en belutsenen by it gebiet en minder ôfhinklikheid fan de gemeente. 


Makke op 20 jannewaris 2024 yn De Ikker yn Burgum 

Wie zijn wij?

20 jan 2024, 09:00
De Ikker, Bulthuissingel 7 te Burgum

Berend Henk Huizing

Onafhankelijk procesbegeleider. 

 

‘’Iedereen die zich betrokken voelt bij Burgum-West heeft een stem.

Ik zorg ervoor dat die tijdens het proces gehoord kan worden. Daarom zal ik doorvragen tot alle onderwerpen en gevoeligheden aan bod gekomen zijn. Want alleen als alles op tafel ligt kan er een gedragen plan komen voor Burgum-West.’’

06-23556967

husohuizing@gmail.com

  • Linkedin
BerendHenkHuizing-staand-middel.jpg

Gerbrich Dijkstra

Onafhankelijk procesbegeleider. 

 

‘’Ik sta voor duidelijke communicatie, zodat iedereen die zich betrokken voelt bij het gebied ervan hoort en enthousiast wordt om mee te doen. Wie meedoet krijgt van mij een goede voorbereiding op het proces, at it kin yn it Frysk. Ik heb er vertrouwen in dat er een gedragen plan komt voor Burgum-West.’’ 

06-20195759

gerbrich@dijkstraduidtendoet.nl

  • Linkedin
portretfoto Gerbrich Dijkstra.JPG
Anker 1
bottom of page